Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-112/18, Pink Lady America / CPVO, wniesione w dniu 3 grudnia 2019 r. przez Pink Lady America LLC

(Sprawa C-886/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Pink Lady America LLC (przedstawiciele: R. Manno, S. Sernia, avvocati)

Druga strona postępowania: Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin, Western Australian Agriculture Authority (WAAA)

Postanowieniem z dnia 3 marca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba rozstrzygająca o dopuszczalności odwołań) orzekł, że odwołanie nie jest dopuszczalne i że Pink Lady America LLC pokrywa własne koszty postępowania.

____________