Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil № 2 de Madrid (Испания), постъпило на 22 януари 2020 г. — RH/AB Volvo и др.

(Дело C-30/20)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Страни в главното производство

Ищец: RH

Ответници: AB Volvo, Volvo Group Trucks Central Europ GmbH, Volvo Lastvagnar AB и Volvo Group España S.A.

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 7, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1215/20121 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, според който срещу лице, което има местоживеене в държава членка, могат да бъдат предявявани искове в друга държава членка „[…] по дела относно непозволено увреждане, деликт или квазиделикт — в съдилищата на мястото, където е настъпило или може да настъпи вредоносното събитие“, да се тълкува в смисъл, че урежда само международната компетентност на съдилищата на държавата членка, където се намира това място, поради което националният съд, който има териториална компетентност в рамките на тази държава, следва да се уточни въз основа на вътрешните процесуалноправни норми, или тази разпоредба трябва да се разглежда като разпоредба със смесен характер, която следователно определя пряко както международната компетентност, така и вътрешната териториална компетентност, без да е необходимо позоваване на вътрешното право?

____________

1 ОВ L 351, 2012 г., стр. 1.