Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Spanien) den 22. januar 2020 – RH mod AB Volvo m.fl.

(Sag C-30/20)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Parter i hovedsagen

Sagsøger: RH

Sagsøgte: AB Volvo, Volvo Group Trucks Central Europ GmbH, Volvo Lastvagnar AB og Volvo Group España S.A.

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 7, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 1 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – idet det deri bestemmes, at en person, der har bopæl på en medlemsstats område, kan sagsøges i en anden medlemsstat: »[...] i sager om erstatning uden for kontrakt, ved retten på det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå« – fortolkes således, at den kun fastlægger international kompetence hos retten i den medlemsstat, hvor dette sted befinder sig, således at der med henblik på fastlæggelse af den nationale ret, der har stedlig kompetence i denne medlemsstat, henvises til nationale processuelle regler, eller skal den fortolkes som en blandet bestemmelse, der således direkte fastlægger såvel den internationale kompetence som den nationale stedlige kompetence, uden at der er behov for henvisninger til den nationale lovgivning?

____________

1     EUT 2012, L 351, s. 1.