Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid (Espanja) on esittänyt 22.1.2020 – RH v. AB Volvo ym.

(asia C-30/20)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid

Pääasian asianosaiset

Kantaja: RH

Vastaajat: AB Volvo, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Volvo Lastvagnar AB ja Volvo Group España SA

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20121 7 artiklan 2 kohtaa, jossa säädetään, että jos henkilön kotipaikka on jäsenvaltiossa, häntä vastaan voidaan nostaa kanne toisessa jäsenvaltiossa ”sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä vahinko sattui tai saattaa sattua”, tulkittava siten, että siinä ainoastaan määritetään sen jäsenvaltion, jossa kyseinen paikkakunta sijaitsee, tuomioistuinten kansainvälinen toimivalta, ja että kyseisessä jäsenvaltiossa alueellisesti toimivaltaista kansallista tuomioistuinta määritettäessä on siten viitattava kansallisiin menettelysääntöihin, vai onko sitä tulkittava siten, että se on sekamuotoinen säännös, jossa määritetään suoraan sekä kansainvälinen toimivalta että kansallinen alueellinen toimivalta ilman, että on tarpeen viitata kansalliseen lainsäädäntöön?

____________

1 EUVL 2012, L 351, s. 1.