Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 27 януари 2020 г. — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)/PC, RE

(Дело C-44/20)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Въззивник: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Въззиваеми: PC, RE

Преюдициални въпроси

Трябва ли клауза 4 от Рамковото споразумение за срочната работа, сключено на 18 март 1999 г. и приложено към Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г.1 , да се тълкува в смисъл, че периодите, прослужени от работник, който е назначен от ARERA на срочен трудов договор и който изпълнява същите функции като тези на служител на постоянна длъжност от същата категория в същия орган, трябва да се вземат предвид при определяне на неговия трудов стаж, включително когато последващото му назначаване на договор за неопределен срок е в резултат на публичен конкурс, въпреки спецификите на конкурсната процедура, която, поради изложените причини, води до пълно новиране на трудовото правоотношение и до възникване — с прекъсване, което участващият в конкурсната процедура приема — на ново правоотношение, което се характеризира с назначаване с акт на публичната власт, със специални задължения и с по-голяма стабилност?

б)    При утвърдителен отговор на въпрос а), трябва ли предходният трудов стаж да се признае напълно или поради горепосочените специфики е налице обективна причина за диференциране на критериите за признаване в сравнение с пълното признаване?

в)    При отрицателен отговор на въпрос б), въз основа на какви критерии трябва да се изчисли признатият трудов стаж, за да не е дискриминационен?

____________

1     Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) (ОВ L 175, 1999 г., стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 129).