Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 27. ledna 2020 – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) v. PC, RE

(Věc C-44/20)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Odpůrci: PC, RE

Předběžné otázky

Musí být ustanovení 4 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené dne 18. března 1999 a připojené ke směrnici Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 19991 vykládáno v tom smyslu, že ukládá, aby doby služby vykonávané pracovníkem zaměstnaným na dobu určitou u Úřadu na služebním místě, které se shoduje se služebním místem stálého zaměstnance zařazeného do příslušné kategorie u téhož Úřadu, byly zohledněny při určování odpracovaných let, a to i v případě, že k jeho následnému přijetí do zaměstnání na dobu neurčitou dojde v důsledku veřejného výběrového řízení, navzdory zvláštnostem výběrového řízení, které zakládá, jak již bylo uvedeno, celkovou novaci pracovního poměru a založení, s přerušením, které účastník výběrového řízení akceptoval, nového pracovního poměru charakterizovaného existencí autoritativního aktu spočívajícího v zařazení na služební místo a zvláštními povinnostmi a specifickou zvýšenou stabilitou?

V případě kladné odpovědi na předběžnou otázku uvedenou v písmenu a) výše: musí být předchozí odpracovaná léta uznána v plném rozsahu nebo existuje objektivní důvod rozlišovat kritéria uznání ve vztahu k uznání v plném rozsahu z důvodu výše uvedených zvláštností?

V případě záporné odpovědi na otázku uvedenou v písmenu b) výše: na základě jakých kritérií musí být vypočtena uznatelná délka odpracovaných let, aby nebyla diskriminační?

____________

1     Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. 1999, L 175, s. 43).