Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 27. jaanuaril 2020 – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) versus PC, RE

(kohtuasi C-44/20)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Vastustajad apellatsioonimenetluses: PC, RE

Eelotsuse küsimused

a.    Kas 18. märtsil 1999 sõlmitud ning nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivile 1999/70/EÜ lisatud raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta1 klauslit 4 tuleb mõista nii, et ajavahemikke, mille jooksul tähtajaline töötaja on teinud ametiasutuses sama tööd nagu sama asutuse vastava kategooria koosseisuline teenistuja, tuleb selle klausli kohaselt võtta tema staaži kindlaksmääramisel arvesse isegi siis, kui tema hilisem koosseisulisena ametisse nimetamine toimub avaliku konkursiga, pidades ka silmas konkursimenetluse eripära, mille käigus, nagu öeldud, töösuhe uueneb täielikult, varasema töösuhte pidevus katkeb konkursimenetluses osaleja nõusolekul ning tekib uus suhe, millega kaasneb ühepoolne tasu- ja kvalifikatsiooniastme määramise akt ja erilised kohustused, samuti eripäraselt suurem stabiilsus?

b.    Kui küsimusele a vastatakse jaatavalt, siis kas varasemat staaži tuleks tervenisti arvesse võtta või kujutavad eelkirjeldatud iseärasused endast objektiivset põhjust, miks arvessevõtmise kriteeriume tuleb diferentseerida, selle asemel et staaži tervenisti arvesse võtta?

c.    Kui küsimusele b vastatakse eitavalt, siis mis kriteeriumide alusel tuleb arvessevõetavat staaži arvutada, et see ei oleks diskrimineeriv?

____________

1 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT 1999, L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368).