Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 27.1.2020 – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) v. PC ja RE

(asia C-44/20)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Vastapuolet: PC ja RE

Ennakkoratkaisukysymykset

a)    Onko 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY1 liitteenä olevan, 18.3.1999 tehdyn määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 4 lauseke ymmärrettävä siten, että se velvoittaa ottamaan huomioon määräaikaisen työntekijän viraston palveluksessa sellaisissa tehtävissä suorittaman palvelusajan, jotka vastaavat vakinaisen virkamiehen kyseisessä virka-asemassa tämän saman viraston palveluksessa suorittamia tehtäviä, ensin mainitun työntekijän virkaikää määritettäessä siinäkin tapauksessa, että tämän työntekijän vakinaistaminen on tapahtunut julkisen kilpailumenettelyn perusteella, ja huolimatta kilpailumenettelyn erityispiirteistä, joiden vuoksi kyse on täysin uudesta palvelussuhteesta [eli] sellaisen uuden palvelussuhteen syntymisestä edellisen katkettua kilpailumenettelyyn osallistuneen suostumuksella, jossa tehtävä täytetään viranomaisen päätöksellä ja johon liittyy erityisiä velvoitteita ja jolle on ominaista erityinen vakaus?

b)    Jos edellä a kohdassa muotoiltuun kysymykseen vastataan myöntävästi: onko aiemmin kertynyt palvelusaika tunnustettava kokonaisuudessaan vai onko olemassa asiallisia syitä, joiden vuoksi tunnustamiskriteerit ovat edellä mainittujen erityispiirteiden vuoksi erilaiset, kun kyse on tällaisesta täysimääräisestä tunnustamisesta?

c)    Jos edellä b kohdassa muotoiltuun kysymykseen vastataan kieltävästi: minkä kriteerien mukaisesti on laskettava huomioon otettava palvelusaika, jotta tätä ei katsottaisi syrjiväksi?

____________

1 Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY (EYVL 1999, L 175, s. 43).