Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 27. janvārī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)/PC, RE

(Lieta C-44/20)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāja: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Atbildētāji: PC, RE

Prejudiciālie jautājumi

vai 1999. gada 18. martā noslēgtā Pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku, kas ir ietverts Padomes Direktīvas 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) 1 pielikumā, 4. klauzula ir jāsaprot tādējādi, ka tā nosaka, ka dienesta laikposmi, ko kāds Iestādes nodarbināts darba ņēmējs nostrādājis noteikta laika darba attiecībās, veicot pienākumus, kas sakrīt ar tās pašas Iestādes atbilstošajā kategorijā iekļauta štata darbinieka pienākumiem, ir jāņem vērā personas darba stāža noteikšanai arī tad, ja šīs personas turpmākā iekļaušana štatā notiek pēc atklāta konkursa procedūras, lai gan konkursa procedūrai ir īpatnības, kas, kā jau minēts, nosaka attiecību pilnīgu pārjaunojumu un jaunu pastāvīgu darba attiecību – pārtraucot iepriekšējās darba attiecības, kam konkursa procedūras dalībnieks ir piekritis – rašanos, ko raksturo valsts varas izdots akts par iekļaušanu štatā un īpaši pienākumi un specifiska nostiprināta stabilitāte?

ja atbilde uz iepriekš a) punktā uzdoto jautājumu ir apstiprinoša: vai agrāk iegūtais darba stāžs ir pilnībā jāatzīst vai tomēr pastāv objektīvs iemesls, kas attiecībā uz pilnīgu atzīšanu ļauj diferencēt atzīšanas kritērijus iepriekš minēto īpatnību dēļ?

ja atbilde uz iepriekš b) punktā uzdoto jautājumu ir noliedzoša: uz kādu kritēriju pamata ir jāaprēķina atzīstamais darba stāžs, lai tas nebūtu diskriminējoši?

____________

1     Padomes Direktīva 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV 1999, L 175, 43. lpp.).