Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 27. januára 2020 – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)/PC, RE

(vec C-44/20)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Odporcovia: PC, RE

Prejudiciálne otázky

a)    Má sa doložka 4 Rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzatvorenej 18. marca 1999, ktorá je prílohou smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 19991 , vykladať v tom zmysle, že ukladá povinnosť, aby sa obdobia služby, ktoré dočasný zamestnanec odpracoval pre orgán verejnej moci v rámci plnenia úloh zhodujúcich sa s úlohami, ktoré plní stály zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie v rámci rovnakého orgánu, zohľadňovali na účely výpočtu odpracovaných rokov, vrátane prípadu, keď sa dotknutý dočasný zamestnanec prijal do stáleho pracovného pomeru na základe verejného výberového konania, a to napriek osobitostiam výberového konania, ktoré v danom prípade vedie k úplnému obnoveniu pracovného pomeru a vzniku nového pracovnoprávneho vzťahu, t. j. k prerušeniu predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, ktoré uchádzač vo výberovom konaní akceptoval, s tým, že nový pracovný pomer sa vyznačuje existenciou autoritatívneho aktu vo veci pracovného zaradenia zamestnanca, ako aj osobitnými povinnosťami a špecifickou, posilnenou stabilitou?

b)    V prípade kladnej odpovede na otázku uvedenú v písm. a): majú sa predtým odpracované roky uznať v plnom rozsahu, alebo existuje objektívny dôvod na to, aby sa kritériá uznávania odpracovaných rokov, na základe vyššie uvedených osobitostí, odlišovali od režimu úplného uznania?

c)    V prípade zápornej odpovede na otázku uvedenú v písm. b): na základe akých kritérií sa má vypočítať počet odpracovaných rokov, ktorý je možné uznať, aby nedošlo k diskriminácii?

____________

1     Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, 1999, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368).