Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 27. januarja 2020 – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)/PC, RE

(Zadeva C-44/20)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Nasprotni stranki: PC, RE

Vprašanja za predhodno odločanje

(a)    Ali je treba določbo 4 sporazuma o delu za določen čas, sklenjenega 18. marca 1999 in v prilogi k Direktivi Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 19991 , razlagati tako, da določa, da se obdobja dela, ki ga je opravila oseba, zaposlena za določen čas pri organu na delovnem mestu, ki je enako delovnemu mestu osebe, zaposlene za nedoločen čas v ustrezni kategoriji pri istem organu, upoštevajo za določitev delovne dobe tudi v primeru, ko se ta oseba pozneje po javnem natečaju zaposli za nedoločen čas, in sicer tudi če obstajajo posebnosti v postopku natečaja, ki določa, kot je bilo navedeno, popolno prenovitev razmerja in s prekinitvijo, s katero se strinja udeleženec na natečaju, nastanek novega delovnega razmerja, za katerega so značilni imenovanje v funkcijo ter posebne obveznosti in posebna okrepljena stabilnost?

(b)    Ali je treba v primeru pritrdilnega odgovora na vprašanje iz točke (a) prejšnjo delovno dobo v celoti priznati, ali pa obstaja objektiven razlog, da se uporabijo drugačna merila za priznanje in se zaradi zgoraj navedenih posebnosti prejšnja delovna doba ne prizna v celoti?

(c)    Na podlagi katerih meril je treba v primeru nikalnega odgovora na vprašanje iz točke (b) izračunati delovno dobo, ki se lahko prizna, da priznanje ne bo diskriminatorno?

____________

1 Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368).