Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 27 januari 2020 – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) mot PC, RE

(Mål C-44/20)

Rättegångsspråk:italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Motparter: PC, RE

Tolkningsfrågor

Ska klausul 4 i ramavtalet om visstidsarbete, undertecknat den 18 mars 1999(1 ), som återfinns som bilaga till rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999, tolkas på så sätt att de anställningstider vid myndigheten som en visstidsanställd har fullgjort med identiska arbetsuppgifter som en tillsvidareanställd som är placerad i motsvarande tjänstekategori vid samma myndighet ska beaktas i samband med fastställandet av den tidigare anställningstiden, även om tillsvidareanställning sker efter ett offentligt uttagningsprov och trots att särdragen i uttagningsförfarandet, såsom anförts i skälen till förevarande beslut om hänskjutande, innebär en fullständig förnyelse av anställningsförhållandet och att det – efter det att deltagaren i uttagningsförfarandet har accepterat att det föregående anställningsförhållandet upplöses – ingås ett nytt anställningsförhållande som kännetecknas av en myndighetsakt om tjänsteplacering samt speciella skyldigheter och särskilt ökad anställningstrygghet?

För det fall svaret på fråga a) är jakande: Ska den tidigare anställningstiden beaktas till fullo eller finns det objektiva grunder som till följd av ovannämnda särdrag kan motivera att det tillämpas differentierade kriterier enligt vilka anställningstiden inte beaktas till fullo?

För det fall svaret på fråga b) är nekande: På grundval av vilka kriterier ska den tidigare anställningstiden bedömas för att det inte ska uppstå diskriminering?

____________

(1 ) Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (EGT L 175, 1999, s. 43).