Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Италия), постъпило на 14 януари 2020 г. — MC/U.T.G. - Prefettura di Foggia

(Дело C-17/20)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Страни в главното производство

Жалбоподател: MC

Ответник: U.T.G. - Prefettura di Foggia

Преюдициален въпрос

Съвместими ли са членове 91, 92 и 93 от Законодателен декрет № 159 от 6 септември 2011 г., доколкото не предвижда състезателност в производството по административен ред в полза на лицето, по отношение на което администрацията има намерение да изготви informativa antimafia interdittiva (негаторен доклад антимафия) с принципа за състезателност на производството, изведен и признат като принцип на правото на Съюза?

 

____________