Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italië) op 14 januari 2020 – MC / U.T.G. - Prefettura di Foggia

(Zaak C-17/20)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: MC

Verwerende partij: U.T.G. - Prefettura di Foggia

Prejudiciële vraag

Zijn de artikelen 91, 92 en 93 van wetsbesluit nr. 159 van 6 september 2011, voor zover zij niet voorzien in een behandeling op tegenspraak tijdens de precontentieuze fase ten gunste van de persoon tegen wie een bestuursoverheid voornemens is een informazione interdittiva antimafia (negatief advies in het kader van de strijd tegen de maffia waarbij de betrokkene worden uitgesloten van het sluiten van contracten met de overheid) uit te vaardigen, verenigbaar met het beginsel van hoor en wederhoor, zoals dat is vastgelegd en erkend als beginsel van het Unierecht?

____________