Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Włochy) w dniu 14 stycznia 2020 r. – MC / U.T.G. - Prefettura di Foggia

(Sprawa C-17/20)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: MC

Strona pozwana: U.T.G. - Prefettura di Foggia

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 91, 92 i 93 dekretu ustawodawczego nr 159 z dnia 6 września 2011 r., w zakresie, w jakim nie przewidują postępowania kontradyktoryjnego na rzecz osoby, w stosunku do której organ administracji zamierza wydać informativa antimafia interdittiva (negatywną opinię w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej), są zgodne z zasadą kontradyktoryjności, w postaci, w jakiej została ona określona i uznana jako zasada prawa Unii?

____________