Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Taliansko) 14. januára 2020 – MC/U.T.G. – Prefettura di Foggia

(vec C-17/20)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: MC

Žalovanýá: U.T.G. – Prefettura di Foggia

Prejudiciálna otázka

Sú články 91, 92 a 93 legislatívneho dekrétu č. 159 zo 6. septembra 2011 v rozsahu, v akom nestanovujú kontradiktórnosť konania pred správnym orgánom v prospech osoby, voči ktorej správny orgán zamýšľa vydať zákaz s cieľom boja proti mafii, zlučiteľné so zásadou kontradiktórnosti, ako je zakotvená a uznaná ako zásada práva Únie?

____________