Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italien) den 14 januari 2020 – MC mot U.T.G. - Prefettura di Foggia

(Mål C-17/20)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Parter i det nationella målet

Klagande: MC

Motpart: U.T.G. - Prefettura di Foggia

Tolkningsfråga

Är artiklarna 91, 92 och 93 i lagstiftningsdekret nr 159 av den 6 september 2011, i vilka det inte föreskrivs någon rätt för den person gentemot vilken myndigheterna avser att utfärda en informazione interdittiva antimafia (ett antimaffiaföreläggande) att bli hörd kontradiktoriskt innan föreläggandet utfärdas, förenliga med principen om ett kontradiktoriskt förfarande, såsom den principen blivit stadfäst som allmän princip i unionsrätten ?

____________