Language of document :

Преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Alicante (Испания), постъпило на 22 януари 2020 г. — Bankia S.A./SI

(Дело C-31/20)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Audiencia Provincial de Alicante

Страни в главното производство

Жалбоподател: Bankia S.A.

Ответник: SI

Преюдициални въпроси

Съвместимо ли е с принципа на необвързващо действие, признат в член 6, параграф 1 от Директива 93/131 , дадено от съд тълкуване (според което възстановяването на суми, недължимо платени въз основа на клауза за разходи в потребителски договор за ипотечен кредит, не е последица от обявяването на нищожност, а е предмет на самостоятелен иск, който се погасява по давност), което позволява потребителят да бъде окончателно обвързан от клаузата за разходи, ако не може да си възстанови платените от него суми поради изтичане на погасителната давност за предявяване на този иск?

Съвместимо ли е с посочения принцип прилагането на института на погасителната давност по отношение на иск за възстановяване на суми, недължимо платени в резултат от прилагането на клауза, обявена за неравноправна, доколкото това прилагане може да доведе до загуба на правото на възстановяване, въпреки обявяването на клаузата за нищожна?

При утвърдителен отговор, трябва ли понятието „разумен погасителен срок“, което използва Съдът на Европейския съюз, да се тълкува само от гледна точка на националната правна уредба и съдебна практика или, напротив, разумният характер на този срок следва да се основава на изискването да се осигури минимално ниво на защита на кредитополучателите в целия Европейския съюз и да не се засяга основното съдържание на правото на съответното лице да не бъде обвързано от клауза, обявена за неравноправна?

Ако се приеме, че разумният характер на погасителния срок следва да се основава на минимални изисквания, може ли този характер да зависи от момента, в който съгласно националното законодателство може да се предяви искът? Разумно ли е погасителният срок да се изчислява от датата на сключване на договора или, напротив, принципът на необвързващо действие на неравноправните клаузи изисква предварително или едновременно обявяване за нищожна на клаузата за разходи, за да може кредитополучателят да разполага с разумен срок, за да поиска възстановяване на недължимо платените суми?

____________

1     Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).