Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audiencia Provincial de Alicante (Hispaania) 22. jaanuaril 2020 – Bankia S.A. versus SI

(kohtuasi C-31/20)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Audiencia Provincial de Alicante

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Bankia S.A.

Vastustaja: SI

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi1 artikli 6 lõikes 1 tunnustatud mittesiduvuse põhimõttega on kooskõlas kohtulik tõlgendus (nii, et tarbijaga sõlmitud hüpoteeklaenu lepingusse lisatud kulude klausli alusel alusetult makstud summade tagastamine ei ole tühisuse tuvastamise tagajärg, vaid iseseisev nõue, millele kehtib aegumistähtaeg), mis võimaldab seda, et kulude klausel jääb tarbijale lõplikult siduvaks, kuna juhul, kui see nõue on aegunud, ei saa tarbija kulusid tagasi?

2.    Kas selle põhimõttega on kooskõlas ebaõiglaseks tunnistatud lepingutingimuse kohaldamise alusel alusetult makstud summade tagastamise nõude aegumise instituut, kuna see võib tähendada tagasitäitmise õiguse kaotamist, vaatamata sellele, et lepingutingimus on tühiseks tunnistatud?

3.    Kas jaatava vastuse korral tuleb Euroopa Kohtu viidatud mõistet „mõistlik aegumistähtaeg“ tõlgendada üksnes riigisiseste parameetrite alusel või peab mõistlikkuse suhtes, vastupidi, kehtima mingit tüüpi nõue, et tagada laenuvõtjast tarbijale minimaalne kaitsetase kogu Euroopa Liidus ja mitte kahjustada sisuliselt õigust, et ebaõiglaseks tunnistatud lepingutingimus ei ole siduv?

4.    Kui leitakse, et aegumistähtaja mõistlikkusele peavad kehtima teatavad minimaalsed eeltingimused, siis kas mõistlikkus võib sõltuda riigi õigusnormides sätestatud hetkest, millal võib nõude esitada; kas on mõistlik, et aegumistähtaega hakatakse arvestama alates lepingu sõlmimise kuupäevast, või nõuab põhimõte, et ebaõiglased lepingutingimused ei ole siduvad, vastupidi, et kulude klausel peab olema eelnevalt või samaaegselt tühiseks tunnistatud, selleks et laenuvõtjal oleks mõistlik aeg, mille jooksul alusetult makstud summade tagastamist nõuda?

____________

1 Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).