Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Alicante (Španielsko) 22. januára 2020 – Bankia S.A./SI

(vec C-31/20)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Audiencia Provincial de Alicante

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Bankia S.A..

Odporca v odvolacom konaní: SI

Prejudiciálne otázky

Je zlučiteľný so zásadou nezáväznosti zakotvenou v článku 6 odseku 1 smernice1 súdny výklad (spočívajúci v tom, že vrátenie súm uhradených bezdôvodne na základe zmluvnej podmienky týkajúcej sa nákladov uvádzanej v spotrebiteľskej zmluve o hypotekárnom úvere nie je účinkom určenia neplatnosti, ale predmetom samostatnej žaloby podliehajúcej premlčaniu), ktorý umožňuje, aby spotrebiteľ zostal definitívne viazaný zmluvnou podmienkou týkajúcou sa nákladov, ak nebude môcť dosiahnuť vrátenie uhradených súm, pokiaľ je právo podať žalobu premlčané?

Je s uvedenou zásadou zlučiteľný inštitút premlčania práva na vrátenie bezdôvodného obohatenia uhradeného na základe uplatnenia zmluvnej podmienky, ktorá bola vyhlásená za nekalú, keď by mohol znamenať zbavenie práva na vrátenie súm napriek určeniu neplatnosti predmetnej zmluvnej podmienky?

Má sa v prípade kladnej odpovede pojem „primeraná lehota na premlčanie“, na ktorý odkázal Súdny dvor, vykladať výlučne pomocou vnútroštátnych kritérií, alebo naopak primeranosť musí spĺňať určité nároky na účel zabezpečenia minimálneho stupňa ochrany spotrebiteľov – úverových dlžníkov v celej Európskej únii a neohrozenia podstatného obsahu práva nebyť viazaný zmluvnou podmienkou, ktorá bola vyhlásená za nekalú?

V prípade, že bude rozhodnuté tak, že primeranosť premlčacej lehoty musí spĺňať určité minimálne nároky, môže primeranosť závisieť od okamihu, keď môže byť podľa vnútroštátnej právnej úpravy podaná žaloba? Je primerané, aby počítanie premlčacej lehoty začalo plynúť v deň uzavretia zmluvy, alebo naopak zásada nezáväznosti nekalých zmluvných podmienok si vyžaduje predchádzajúce alebo súčasné určenie neplatnosti zmluvnej podmienky týkajúcej sa nákladov, aby mal úverový dlžník primeranú lehotu na to, aby žiadal o vrátenie bezdôvodne zaplatených súm?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).