Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Alicante (Spanien) den 22 januari 2020 – Bankia S.A. mot SI

(Mål C-31/20)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Provincial de Alicante

Parter i det nationella målet

Klagande: Bankia S.A.

Motpart: SI

Tolkningsfrågor

Är det förenligt med icke-bindningsprincipen i artikel 6.1 i direktivet1 med en rättslig tolkning (enligt vilken återbetalningen av belopp som felaktigt har betalats ut enligt kostnadsvillkor i avtal om hypotekslån som har ingåtts med en konsument, inte följer av ogiltigförklaringen av villkoret utan det krävs en separat talan som omfattas av en preskriptionsfrist) som medför att konsumenten i slutändan kan bli bunden av kostnadsvillkoret, eftersom denne inte kan få beloppen återbetalade om preskriptionsfristen har löpt ut?

Är preskription av återbetalningskravet gällande felaktigt utbetalda belopp enligt det villkor som förklarats oskäligt, förenligt med icke-bindningsprincipen i den mån preskriptionen kan medföra förlust av rätten till återbetalning trots att villkoret har ogiltigförklarats?

För det fall den föregående frågan besvaras jakande: Ska begreppet ”rimlig preskriptionsfrist” som EU-domstolen har hänvisat till, tolkas enbart mot bakgrund av nationella förhållanden eller ska rimligheten vara knuten till något slags krav, för att skapa en lägsta skyddsnivå för konsumenter som tar lån inom hela Europeiska unionen, och inte påverka det materiella innehållet i rätten att inte vara bunden av ett villkor som har förklarats vara oskäligt?

Om preskriptionsfristens rimlighet ska vara knuten till vissa minimikrav: Kan rimligheten vara beroende av vid vilken tidpunkt den nationella lagstiftningen föreskriver att talan får väckas? Är det rimligt att preskriptionsfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås eller kräver principen att oskäliga villkor inte ska vara bindande att kostnadsvillkoret dessförinnan eller samtidigt ogiltigförklaras, för att låntagaren ska medges en rimlig frist för att väcka talan om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp?

____________

1 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169).