Language of document :

Жалба, подадена на 25 февруари 2020 г. от Република Гърция срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 19 декември 2019 г. по дело T-14/18, Република Гърция/Европейска комисия

(Дело C-106/20 P)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Република Гърция (представители: E. Tsaousi, E. Leftheriotou и A. Vasilopoulou)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда да уважи жалбата и да отмени обжалваното съдебно решение на Общия съд на Европейския съюз от 19 декември 2019 г. по дело Τ-14/18, с което е отхвърлена подадената на 16 януари 2018 г. от Република Гърция жалба за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2014 на Комисията от 8 ноември 2017 г., да уважи тази жалба и да отмени решението на Комисията в частта, в която се изключват от финансиране от страна на Европейския съюз разходи на Република Гърция, направени в сектора на плащанията на площ за 2014 г., които съответстват на 5 % от общия размер на разходите, направени за помощи за пасища, в нетен размер 12 482 555,68 EUR. Освен това жалбоподателят моли Съда да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателя изтъква три основания за обжалване:

По-специално първото основание за обжалване се отнася до частта от обжалваното съдебно решение, в която е отхвърлено основанието, изтъкнато от Република Гърция в съдебното заседание пред Общия съд, относно направеното на 16 май 2019 г. ad hoc оповестяване на решение на Съда по дело C-341/17 P. В рамките на първата част от това основание се поддържа, че обжалваното съдебно решение нарушавало процесуалните правила и правото на ефективна съдебна защита, в частта, в която е отхвърлено като недопустимо посоченото по-горе основание, изтъкнато от Република Гърция, като изложените за това мотиви били непълни и противоречиви. Втората част се отнася до неправилното тълкуване и прилагане на член 2 от Регламент № 796/2004, както и до противоречивите и непълни мотиви на обжалваното съдебно решение, в частта, в която доводът на Република Гърция е приет за ирелевантен.

Второто и третото основание за обжалване се отнасят до частта, в която с обжалваното съдебно решение са отхвърлени другите основания за обжалване По-специално в рамките на второто основание за обжалване се твърди, че в обжалваното съдебно решение е било изопачено съдържанието на представените в производството доказателствените средства, по-специално таблицата за общите изчисления с прогнозните данни за 79 664 земеделски стопани с пасища, които са получили помощи, недължимо платените суми и санкциите, които Република Гърция е успяла да възстанови, като това довело до нарушение на закона и до противоречиви и непълни мотиви.

В рамките на третото основание за обжалване се твърди, че обжалваното съдебно решение трябва да се отмени поради неправилното тълкуване и прилагане на разпоредбите на член 31, параграфи 1 и 2 от Регламент № 1290/2005, член 52, параграфи 2 и 3 от Регламент № 1306/2013 и член 12, параграфи 1—6 от Делегиран регламент № 907/2014, нарушение на насоките в документи VI/5330797 и C(2015)3675 final от 8 юни 2015 г. на Комисията, нарушение на задължението за мотивиране (член 296 ДФЕС), неправилно прилагане на правилата за доказване (разпределяне на доказателствената тежест по начин, който довел до probatio diabolica за Република Гърция), както и неправилното тълкуване и прилагане на принципите „non venire contra factum proprium“, „ne bis in idem“ и на общия принцип на пропорционалност. Освен това мотивите в обжалваното съдебно решение са непълни и противоречиви.

____________