Language of document :

Recurs introdus la 25 februarie 2020 de Republica Elenă împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 19 decembrie 2019 în cauza T-14/18, Republica Elenă/Comisia Europeană

(Cauza C-106/20 P)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Recurentă: Republica Elenă (reprezentanți: E. Tsaousi, E. Leftheriotou și A. Vasilopoulou, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită admiterea recursului și anularea hotărârii atacate a Tribunalului Uniunii Europene din 19 decembrie 2019, în cauza Τ-14/18, prin care s-a respins acțiunea din 16 ianuarie 2018 a Republicii Elene având ca obiect anularea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/2014 a Comisiei din 8 noiembrie 2017, admiterea acestei acțiuni și anularea deciziei Comisiei în măsura în care exclude de la finanțarea Uniunii Europene cheltuieli ale Republicii Elene realizate în sectorul plăților pe suprafață pentru anul de exercițiu 2014, și care corespund cu 5% din cuantumul total al cheltuielilor efectuate pentru ajutoarele pentru pășuni, într-un cuantum net egal cu 12 482 555,68 euro. În plus, solicită obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă trei motive de recurs.

În special, primul motiv de recurs privește partea din hotărârea atacată în care se respinge motivul invocat deja în ședința în fața Tribunalului de Republica Elenă, privind comunicarea ad hoc, la 16 mai 2019, a Hotărârii Curții în cauza C-341/17 P. Prin intermediul primei părți a motivului se susține că hotărârea atacată ar fi încălcat normele procedurale și dreptul la o protecție juridicțională efectivă, în măsura în care a respins motivul menționat mai sus al Republicii Elene ca fiind inadmisibil, cu o motivare relativă, insuficientă și contradictorie. A doua parte se întemeiază pe o interpretare și o aplicare eronată a articolului 2 din Regulamentul nr. 796/2004, precum și pe motivarea contradictorie și insuficientă a hotărârii atacate, în partea în care a considerat ca nefondat argumentul Republicii Elene.

Al doilea și al treilea motiv de recurs privesc pe partea în care hotărârea atacată a respins celelalte motive de anulare. Mai ales, prin intermediul celui de al doilea motiv de recurs, se afirmă că hotărârea atacată a denaturat conținutul mijloacelor de probă furnizate în cadrul procedurii, în special, tabelul calculului integral, cu estimarea datelor celor 79 664 de agricultori cu pășuni care au primit ajutoare, a cuantumurilor plătite în mod necuvenit și a sancțiunilor recuperate de Republica Elenă, ceea ce a avut ca rezultat o încălcare a legii și o motivare contradictorie și insuficientă.

Prin intermediul celui de al treilea motiv de recurs se invocă faptul că hotărârea atacată trebuie anulată, pentru intepretarea și aplicarea eronată a dispozițiilor articolului 31 alineatele (1) și (2) din Regulamentul nr. 1290/2005, ale articolului 52 alineatele (2) și (3), ale Regulamentului nr. 1306/2013 și a articolului 12 alineatele (1)-(6), a Regulamentului delegat nr. 907/2014, încălcarea orientărilor care rezultă din documentele VI533097 și C(2015) 3675 final ale Comisiei, încălcarea obligației de motivare (articolul 296 TFUE), aplicarea eronată a normelor privind probele (repartizarea sarcinii probei astfel încât să dea naștere, pentru Republica Elenă, unei probatio diabolica), precum și interpretarea și aplicarea eronată a principiilor non venire contra factum proprium, ne bis in idem și a principiului general al proporționalității.

____________