Language of document :

Odvolanie podané 25. februára 2020: Helénska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 19. decembra 2019 vo veci T-14/18, Helénska republika/Európska komisia

(vec C-106/20 P)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Helénska republika (v zastúpení: E. Tsaousi, E. Leftheriotou a A. Vasilopoulou)

Ďalší účastník: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľa navrhuje, aby Súdny dvor vyhovel odvolaniu a zrušil rozsudok z 19. decembra 2019, Grécko/Komisia (T-14/18, neuverejnený, EU:T:2019:888), ktorým Všeobecný súd zamietol žalobu Helénskej republiky zo 16. januára 2018 na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/2014 z 8. novembra 2017, vyhovel uvedenej žalobe a zrušil rozhodnutie Komisie v rozsahu, v akom z financovania Európskou úniou boli vylúčené niektoré výdavky Helénskej republiky v oblasti pomoci týkajúcej sa plochy za rok podávania žiadostí 2014 a ktoré predstavujú 5 % celkovej výšky výdavkov vynaložených vo vzťahu k pomoci na trvalé pasienky, t. j. čistá suma 12 482 555,68 eura. Helénska republika okrem iného navrhuje uloženie povinnosti Komisii nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza tri odvolacie dôvody:

Prvý odvolací dôvod je predložený v súvislosti s časťou napadnutého rozsudku, v ktorej Všeobecný súd zamieta tvrdenie, ktoré Helénska republika uplatnila na pojednávaní na základe rozsudku vo veci C-341/17 zo 16. mája 2019. Prvá časť prvého odvolacieho dôvodu je založená na porušení rokovacieho poriadku a práva na účinnú súdnu ochranu v rozsahu, v akom Všeobecný súd v napadnutom rozsudku zamietol vyššie uvedené tvrdenie Helénskej republiky ako neprípustné z dôvodu nedostatočného a kontradiktórneho odôvodnenia. Druhá časť prvého odvolacieho dôvodu je založená na nesprávnom výklade a uplatnení článku 2 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 a na nedostatočnom a kontradiktórnom výklade napadnutého rozsudku v časti, v ktorej Všeobecný súd rozhodol, že tvrdenie Helénskej republiky je neúčinné.

Druhý a tretí odvolací dôvod sa týkajú časti napadnutého rozsudku, v ktorej Všeobecný súd zamietol ďalšie žalobné dôvody na zrušenie. Konkrétne, druhý odvolací dôvod je založený na skutočnosti, že napadnutý rozsudok skreslil dôkazy predložené počas konania, t. j. tabuľku celkových výpočtov s odhadom údajov 79 664 poľnohospodárov, ktorým bola poskytnutá pomoc na ich pasienky, neoprávnene poskytnutých súm a sankcií vyberaných Helénskou republikou, takže je protiprávny a obsahuje kontradiktórne a nedostatočné odôvodnenie.

Tretí odvolací dôvod je založený na nesprávnom výklade a uplatnení článku 31 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005, článku 52 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1306/2013 a článku 12 ods. 1 až 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014, na porušení usmernení obsiahnutých v dokumente VI533097 a oznámení Komisie C(2015) 3675 final z 8. júna 2015, na porušení pravidiel odôvodnenia (článok 296 ZFEÚ), na nesprávnom uplatnení pravidiel vykonávania dôkazov (rozdelenie dôkazného bremena tak, že sa od Helénskej republiky požaduje predloženie probatio diabolica), ako aj na nesprávnom výklade a uplatnení zásad non venire contra factum proprium, ne bis in idem a všeobecnej zásady proporcionality. Napadnutý rozsudok je okrem iného poznačený kontradiktórnym a neprimeraným odôvodnením.

____________