Language of document :

Överklagande ingett den 25 februari 2020 av Republiken Grekland av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 19 december 2019 i mål T-14/18, Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen

(Mål C(106/20 P)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Republiken Grekland (ombud: E. Tsaousi, E. Leftheriotou och A. Vasilopoulou)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska bifalla överklagandet och ogiltigförklara den överklagade domen som Europeiska unionens tribunal meddelade den 19 december 2019 i mål T-14/18, genom vilken tribunalen ogillade Republiken Greklands talan om ogiltigförklaring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2014 av den 8 november 2017 i den del som de betalningar som Republiken Greklands gjort undantagits från unionsfinansiering som avsåg arealstöd under verksamhetsåret 2014 och som uppgick till 5 procent av det totala beloppet av de betalningar som gjorts med avseende på stöd för betesmark, till ett nettobelopp på 12 482 555,68 euro. Därutöver yrkar klaganden att kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande tre grunder för överklagandet.

Den första grunden för överklagandet avser den del av den överklagade domen där det slogs fast att talan inte kunde vinna bifall på den grund som det redan redogjorts för vid den nationella domstolen och som avsåg meddelandet ad hoc den 16 maj 2019 av domstolens dom i mål C-341/17 P. Genom den grundens första del gör klaganden gällande att den överklagade domen innebär ett åsidosättande av förfaranderegler och rätten till ett effektivt domstolsskydd i den del där det slogs fast att ovannämnda grund som åberopats av Republiken Grekland inte kunde prövas och det lämnades en otillräcklig och motsägelsefull motivering till det. Grundens andra del avser en felaktig tolkning och tillämpning av artikel 2 i förordning nr 796/2004, samt att den överklagade domen innehåller en otillräcklig och motsägelsefull motivering, i den del där det slogs fast att Republiken Greklands argument saknade verkan.

Den andra och den tredje grunden för överklagandet avser den del av den överklagade domen där övriga grunder för överklagandet har underkänts. Genom den andra grunden gör klaganden närmare bestämt gällande att tribunalen i den överklagade domen gjorde en felaktig bedömning av den bevisning som förebringats under förfarandet. Det gäller särskilt förteckningen över den fullständiga beräkningen, mot bakgrund av uppgifter om 79 664 jordbrukare med betesmark som har mottagit stöd, av belopp som betalats ut felaktigt och belopp som Republiken Grekland återkrävt. Därigenom har lagbestämmelser åsidosatts och det lämnats en motsägelsefull och otillräcklig motivering.

Klaganden gör genom den tredje grunden gällande att den överklagade domen ska ogiltigförklaras på grund av felaktig tolkning och tillämpning av bestämmelserna i artikel 31.1 och 31.2 i förordning 1290/2005, i artikel 52.2 och 52.3 i förordning 1306/2013 och i artikel 12.1-12.6 i kommissionens delegerade förordning nr 907/2014, åsidosättande av riktlinjer för dokumenten VI/5330797 och C(2015)3675 final/8-6-2015, åsidosättande av motiveringsskyldigheten (artikel 296 FEUF), felaktig tillämpning av bevisregler (fördelning av bevisbördan så att det för Republiken Grekland föreligger ett krav att bevisa något som inte kan bevisas (probatio diabolica) samt felaktig tolkning och tillämpning av principen om att inte handla i strid med sitt eget tidigare handlande (non venir contra factum proprium), av principen ne bis in idem och proportionalitetsprincipen. Dessutom innehåller den överklagade domen en otillräcklig och motsägelsefull motivering.

____________