Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour du travail de Liège (Belgie) dne 10. února 2020 – Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) v. C.

(Věc C-68/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour du travail de Liège

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Žalovaná: C.

Předběžné otázky

Představuje opravný prostředek stanovený ve vnitrostátním právu pro žadatele o azyl, kterým se má přezkoumat jeho žádost o mezinárodní ochranu v jiném členském státě, který nemá odkladný účinek a takový účinek mu může být přiznán pouze v případě zbavení svobody za účelem okamžitého přemístění, účinný opravný prostředek ve smyslu článku 27 nařízení Dublin III1 ?

Je nutné chápat účinný opravný prostředek upravený v článku 27 nařízení Dublin III v tom smyslu, že brání pouze výkonu rozhodnutí o nuceném přemístění během přezkumu opravného prostředku podaného proti uvedenému rozhodnutí o přemístění, nebo že vylučuje jakékoli přípravné kroky směřující k vyhoštění, jako je přesun do střediska, které zajišťuje přípravu plánu návratu pro žadatele o azyl, kteří byli vyzváni, aby požádali o přezkum své žádosti o mezinárodní ochranu v jiném evropském státě?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013 , kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31).