Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 18 ноември 2019 г. — Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A./Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

(Дело C-835/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A.

Ответници: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

Преюдициален въпрос

Недопустима ли е съгласно правото на Европейския съюз и по-специално съгласно установените в Директива 2014/23/EС1 принципи, по-конкретно свободата на избор на процедурите за възлагане в областта на възлагането на концесиите при спазване на принципите на прозрачност и на [равно] третиране, прогласени в съображение 68 и в член 30, националната разпоредба на член 178, параграф 8-bis от Законодателен декрет № 50, която безусловно забранява на административните органи да възлагат концесии за автомагистрали, чийто срокове са изтекли или изтичат, по реда на процедурите, предвидени в член 183, който урежда проектното финансиране?

____________

1     Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 2014 г., стр. 1).