Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio de Stato (Italien) den 18. november 2019 – Autostrade Torino Ivrea Valle D'Aosta – Ativa S.p.A. mod Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze og Autorità di bacino del Po

(Sag C-835/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio de Stato

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Autostrade Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A.

Sagsøgt: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze og Autorità di bacino del Po

Præjudicielt spørgsmål

Er EU-retten, og især de i direktiv nr. 23/2014/EU 1 fastsatte principper, og navnlig friheden til at vælge tildelingsprocedure under overholdelse af gennemsigtighedsprincippet og ligebehandlingsprincippet i 68. betragtning og artikel 30, inden for rammerne af tildeling af koncessioner til hinder for en national bestemmelse som artikel 178, stk. 8a, i lovdekret nr. 50 af 18. april 2016, der ubetinget forbyder myndighederne at tildele udløbne eller udløbende motorvejskoncessioner ved brug af procedurerne i artikel 183, der regulerer projektfinansiering?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26.2.2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT 2014, L 94, s. 1).