Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio do Stato (Włochy) w dniu 18 listopada 2019 r. – Autostrada Torino Ivrea Valle d'Aosta - Ativa S.p.A. / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

(Sprawa C-835/19)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio do Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Autostrada Torino Ivrea Valle d'Aosta - Ativa S.p.A.

Strona pozwana: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

Pytanie prejudycjane

Czy prawo Unii Europejskiej, w szczególności zasady ustanowione w dyrektywie 2014/231 , zwłaszcza swoboda wyboru procedur udzielania zamówień, zgodnie z zasadami przejrzystości i równego traktowania, o których mowa w motywie 68 i art. 30, w kontekście udzielania koncesji, stoją na przeszkodzie przepisowi krajowemu art. 178 ust. 8 bis dekretu ustawodawczego nr 50 z dnia 18 kwietnia 2016 r., który bezwarunkowo zakazuje instytucjom zamawiającym udzielania wygasłych lub wygasających koncesji autostradowych z wykorzystaniem procedur przewidzianych w art. 183 regulującym finansowanie projektu?

____________

1     Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. 2014, L 94, s. 1).