Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 18. novembra 2019 – Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A./Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

(vec C-835/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa v prvom stupni a odvolateľka: Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A.

Žalovaní v prvom stupni a odporcovia: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

Prejudiciálna otázka

Bráni právo Európskej únie v oblasti udeľovania koncesií, najmä zásady stanovené smernicou 2014/23/EÚ1 , konkrétne sloboda pri výbere postupu udelenia koncesie, a to pri dodržaní zásad transparentnosti a rovnosti zaobchádzania v zmysle odôvodnenia 68 a článku 30 uvedenej smernice, vnútroštátnej právnej úprave vyplývajúcej z článku 178 ods. 8a legislatívneho dekrétu č. 50 z 18. apríla 2016, ktorá verejným obstarávateľom bezpodmienečne zakazuje udeľovať diaľničné koncesie, ktorých platnosť skončila alebo sa práve končí, prostredníctvom využitia postupov podľa článku 183, ktorý upravuje projektové financovanie?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 1).