Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 18 november 2019 – Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A. mot Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

(Mål C-835/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A.

Motparter: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

Tolkningsfrågan

Utgör unionsrätten, och i synnerhet de principer som är fastställda i direktiv 2014/23/EU,1 närmare bestämt frihet att välja förfarande vid upphandling av koncessioner med beaktande av principerna om öppenhet och insyn samt likabehandling i skäl 68 och artikel 30 i direktivet, hinder för en nationell bestämmelse såsom artikel 178.8-bis i lagstiftningsdekret nr 50 av den 18 april 2016, enligt vilken myndigheterna under inga omständigheter får tilldela motorvägskoncessioner som har löpt ut eller håller på att löpa ut genom att använda förfarandena i artikel 183 i nämnda dekret, som reglerar projektfinansiering?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 2014, s. 1).