Language of document :

Жалба, подадена на 26 февруари 2020 г. от Република Гърция срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 19 декември 2019 г. по дело T-295/18, Република Гърция/Европейска комисия

(Дело C-107/20 P)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Република Гърция (представители: E. Tsaousi, A. Vasilopoulou и E. Krompa)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли да бъде уважена жалбата му и да бъде отменено решение на Общия съд от 19 декември 2019 г. по дело T-295/18, което отхвърля жалбата на Република Гърция от 7 май 2018 г. срещу Решение за изпълнение 2018/304/ЕС на Комисията от 27 февруари 2018 г., и вследствие на това да уважи посочената по-горе жалба и да отмени решението на Комисията в частта, в която се изключват от финансиране от страна на Европейския съюз някои разходи на Република Гърция на обща (брутна) стойност 17 869 131,75 EUR (финансово въздействие от 14 857 076,98 EUR), направени и декларирани в рамките на ЕЗФРСР във връзка с мерки 125A, 321 и 322 (брутна сума 15 631 043,52 EUR и финансово въздействие от 12 618 988,75 EUR) и с мярка 123A (сума 2 238 088,23 EUR), както и сумата от 588 103,59 EUR [за разходи], направени в рамките на ЕФГЗ вследствие на мярка за контрол на операциите за финансовите години 2011 – 2014.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателя изтъква шест основания. Първите пет основания за обжалване се отнасят до отхвърляне на мотивите за отмяна на корекциите, приложени към разходите на ЕЗФРСР.

Първото основание за обжалване е неправилно тълкуване и прилагане на член 52, параграф 4 от Регламент (ЕС) 1306/2013, изопачаване на обхвата на жалбата и на приложение A23 от нея и недостатъчни и неподходящи мотиви на обжалваното решение.

Второто основание за обжалване е, че обжалваното решение трябва да бъде отменено порази липса на мотиви, неправилно тълкуване и прилагане на принципа ne bis in idem, както и непроизнасяне на Общия съд по оплакванията на Република Гърция относно нарушаване от страна на Комисията на принципите на правна сигурност, добра администрация, защита на оправданите правни очаквания и на пропорционалност в нарушение на член 76 от Процедурния правилник.

Третото основание за обжалване е, че обжалваното решение е опорочено от неправилно прилагане и тълкуване на член 71, параграфи 2 и 3 и член 75 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, на член 43 от Регламент (ЕО) № 1974/2006, както и на член 24, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 65/2011, и че мотивите за отхвърлянето на третото основание за обжалване са недостатъчни и неподходящи.

Четвъртото основание за обжалване е неправилно тълкуване и прилагане на член 296 ДФЕС във връзка с членове 36 и 40 от Регламент за изпълнение 908/2014, както и недостатъчни, неподходящи и противоречиви мотиви на обжалваното решение по отношение на отхвърлянето на твърдението за нарушение на принципа на пропорционалност и добра администрация от страна на Комисията.

Петото основание за обжалване е твърдение за непроизнасяне от Общия съд по оплакванията на Република Гърция относно нарушението от страна на Комисията на принципа на пропорционалност, що се отнася до прилагането на финансовата корекция за мерки 321, 322 и 123A в нарушение на член 76 от Процедурния правилник.

Що се отнася до отхвърлянето на мотивите за отмяна на корекцията, наложена на разходите по ЕФГЗ, шестото основание за обжалване е неправилно прилагане на задължението за мотивиране по член 296 ДФЕС, изопачаване на отношението на синтез и недостатъчни мотиви.

____________