Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 26. února 2020 Řeckou republikou proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 19. prosince 2019 ve věci T-295/18, Řecká republika v. Evropská komise

(Věc C-107/20P)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Řecká republika (zástupkyně: E. Tsaousi, A. Vasilopoulou a E. Krompa)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby Soudní dvůr vyhověl kasačnímu opravnému prostředku a zrušil napadený rozsudek Tribunálu ze dne 19. prosince 2019 ve věci T-295/18, kterým byla zamítnuta žaloba Řecké republiky ze dne 7. května 2018 proti prováděcímu rozhodnutí Komise (EU) 2018/304 ze dne 27. února 2018, za účelem vyhovění uvedené žalobě a zrušení rozhodnutí Komise v rozsahu, v němž z financování Evropskou unií byly vyloučeny některé výdaje Řecké republiky v celkové výši (hrubé) částky 17 869 131,75 eur (finanční dopad ve výši 14 857 076,98 eur), které byly vynaloženy a vykázány v rámci EZFRV ve vztahu k opatřením 125A, 321 a 322 (hrubá částka ve výši 15 631 043,52 eur a finanční dopad ve výši 12 618 988,75 eur) a opatření 123A (částka 2 238 088,23 eur), jakož i ve výši 588 103,59 eur (na výdaje) vynaložené v rámci EZZF v návaznosti na kontrolní opatření týkající se transakcí za rozpočtové roky 2011-2014.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku předkládá žalobkyně šest důvodů. Prvních pět důvodů kasačního opravného prostředku se týká zamítnutí žalobních důvodů znějících na zrušení oprav uplatněných na výdaje EZFRV.

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného výkladu a použití čl. 52 odst. 4 nařízení (EU) 1306/2013, ze zkreslení obsahu žaloby a přílohy A23 k žalobě, jakož i z nedostatečného a neadekvátního odůvodnění napadeného rozsudku.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nedostatku odůvodnění napadeného rozsudku, z nesprávného výkladu a uplatnění zásady ne bis in idem a z nerozhodnutí Tribunálu v rozporu s článkem 76 jednacího řádu o výtkách Řecké republiky vznesených v souvislosti s tím, že Komise porušila zásady právní jistoty, řádné správy, ochrany legitimního očekávání a proporcionality.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že napadený rozsudek je stižen nesprávným použitím a výkladem čl. 71 odst. 2 a 3 a článku 75 nařízení (ES) č. 1698/2005, článku 43 nařízení (ES) č. 1974/2006, jakož i čl. 24 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 65/2011, a že zamítnutí třetího žalobního důvodu obsahuje nedostatečné a neadekvátní odůvodnění.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného výkladu a použití článku 296 SFEU ve spojení s články 36 a 40 prováděcího nařízení 908/2014, jakož i z nedostatečného, neadekvátního a rozporného odůvodnění napadeného rozsudku, pokud jde o zamítnutí výtky, podle které Komise porušila zásady proporcionality a řádné správy.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že Tribunál v rozporu s článkem 76 jednacího řádu nerozhodl o výtkách, v jejichž rámci Řecká republika tvrdí, že Komise porušila zásadu proporcionality, pokud jde o uplatnění finanční opravy na opatření 321, 322 a 123A.

Šestý důvod kasačního opravného prostředku, který se týká zamítnutí žalobních důvodů znějících na zrušení opravy uplatněné na výdaje z EZZF, vychází z nesprávného uplatnění povinnosti uvést odůvodnění ve smyslu článku 296 SFEU, ze zkreslení obsahu souhrnné zprávy a neadekvátního odůvodnění.

____________