Language of document :

Žalba koju je 26. veljače 2020. podnijela Helenska Republika protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 19. prosinca 2019., u predmetu T-295/18, Helenska Republika protiv Europske komisije

(predmet C-107/20 P)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Žalitelj: Helenska Republika (zastupnici: E. Tsaousi, A. Vasilopoulou i E. Krompa)

Druga stranka u postupku: Europska Komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva:

da prihvati njegovu žalbu i ukine pobijanu presudu Općeg suda od 19. prosinca 2019., u predmetu T-295/18, kojom je odbijena tužba Helenske Republike od 7. svibnja 2018. protiv Provedbene odluke Komisije br. 2018/304/EU od 27. veljače 2018., s ciljem prihvaćanja gore navedene tužbe i poništavanja odluke Komisije u dijelu u kojem su njome isključeni iz financiranja Europske unije određeni troškovi Helenske Republike u ukupnom (bruto) iznosu od 17869131,75 eura (utjecaj na proračun od 14857076,98 eura) prijavljeni i nastali u okviru EPFRR-a u vezi s mjerama 125A, 321 i 322 (bruto iznos od 15631043,52 eura i utjecaj na proračun od 12618988,75 eura) te u vezi s mjerom 123A (utjecaj u iznosu od 2238088,23 eura) kao i iznos od 588103,59 eura [za troškove] nastale u okviru EFJP-a na temelju mjere nadzora transakcija za proračunske godine 2011. – 2014.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti žalbe žalitelj ističe šest žalbenih razloga. Prvih pet žalbenih razloga odnosi se na odbijanje razloga za poništenje ispravaka određenih u okviru EPFRR-a.

Prvi žalbeni razlog temelji se na pogrešnom tumačenju i primjeni članka 52. stavka 4. Uredbe (EU) 1306/2013, iskrivljavanju opsega tužbe i njezina priloga A23 i te na nedostatnom i neprikladnom obrazloženju pobijane presude.

Drugim žalbenim razlogom navodi se da pobijanu presudu treba ukinuti zbog nedostatka u obrazloženju, pogrešnog tumačenja i primjene načela ne bis in idem i toga da se Opći sud nije izjasnio o prigovorima Helenske Republike po pitanju Komisijine povrede načela pravne sigurnosti, dobre uprave, zaštite legitimnih očekivanja i proporcionalnosti povredom članka 76. Poslovnika Općeg suda.

Trećim žalbenim razlogom navodi se da su u pobijanoj presudi pogrešno primijenjeni i protumačeni članak 71. stavci 2. i 3. i 72. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, članak 43. Uredbe (EZ) br. 1974/2006, kao i članak 24. stavak 2. točka (b) Uredbe (EU) br. 65/2011 te da je odbijanje trećeg tužbenog razloga nedostatno i neprikladno obrazloženo.

Četvrti žalbeni razlog tiče se pogrešnog tumačenja i primjene članka 296. UFEU-a, u vezi s odredbama članka 36. i 40. Provedbene Uredbe 908/2014, kao i nedostatnog, neprikladnog i kontradiktornog obrazloženja pobijane presude kada je riječ o neprihvaćanju Komisijine povrede načela proporcionalnosti i dobre uprave.

Petim žalbenim razlogom ističe se da se Opći sud nije izjasnio o prigovorima Helenske Republike po pitanju Komisijine povrede načela proporcionalnosti kada je riječ o primjeni financijskog ispravka na mjere 321, 322 i 123A, kršeći članka 76. Poslovnika Općeg suda.

Kad je riječ o odbijanju razloga za poništenje ispravka primijenjenog na troškove EPFRR-a, navodi se šesti žalbeni razlog koji se tiče pogrešne primjene obveze obrazlaganja iz članka 296. UFEU-a, iskrivljavanja sažetka izvješća i nedostatnog obrazloženja.

____________