Language of document :

2020 m. vasario 26 d. Graikijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. gruodžio 19 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-295/18 Graikijos Respublika / Europos Komisija

(Byla C-107/20 P)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Apeliantė: Graikijos Respublika, atstovaujama E. Tsaousi, A. Vasilopoulou ir E. Krompa

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo patenkinti apeliacinį skundą ir panaikinti 2019 m. gruodžio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-295/18, kuriuo buvo atmestas 2018 m. gegužės 7 d. Graikijos Respublikos ieškinys, kuriuo siekta panaikinti 2018 m. vasario 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/304 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (OL L 59, 2018, p. 3) dėl to, kad šiuo sprendimu buvo nuspręsta nefinansuoti Europos Sąjungos lėšomis Graikijos Respublikos išlaidų, kurių bendra suma siekia 17 869 131,75 EUR (poveikis biudžetui 14 857 076,98 EUR), patirtų ir deklaruotų pagal programą EŽŪFKP, kiek tai susiję su priemonėmis 125A, 321 ir 322 (bendra suma 15 631 043,52 EUR ir poveikis biudžetui 12 618 988,75 EUR) ir priemone 123A (2 238 088,23 EUR suma), bei išlaidų, kurių suma siekia 588 103,59 EUR, patirtų pagal programą EŽŪGF, po to, kai buvo atliktas 2011 – 2014 finansinių metų sandorių patikrinimas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė remiasi šešiais pagrindais. Penki pirmieji apeliacinio skundo pagrindai susiję su tuo, kad buvo atmesti EŽŪFKP išlaidoms taikytų korekcijų panaikinimo pagrindai.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su klaidingu Reglamento (ES) 1306/2013 52 straipsnio 4 dalies aiškinimu ir taikymu, ieškinio ir jo priedo A23 apimties iškraipymu bei netinkamu skundžiamo sprendimo motyvavimu.

Remiantis antruoju apeliacinio skundo pagrindu nurodoma, kad skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas dėl netinkamo motyvavimo, klaidingo ne bis in idem principo aiškinimo ir taikymo, taip pat dėl to, kad Bendrasis Teismas nepriėmė sprendimo dėl Graikijos Respublikos pateiktų kaltinimų, susijusių su tuo, kad Komisija pažeidė teisinio saugumo, gero administravimo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir proporcingumo principus, ir taip pažeidė Procedūros reglamento 76 straipsnį.

Remiantis trečiuoju apeliacinio skundo pagrindu tvirtinama, kad skundžiamame sprendime klaidingai aiškinami ir taikomi Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 71 straipsnio 2 ir 3 dalys bei 75 straipsnis, Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 43 straipsnis ir Reglamento (ES) Nr. 65/2011 24 straipsnio 2 dalies b punktas, ir kad trečiasis ieškinio atmetimo pagrindas yra nepakankamai motyvuotas ir netinkamas.

Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su klaidingu SESV 296 straipsnio, siejamo su Įgyvendinimo reglamento 908/2014 36 ir 40 straipsniais, aiškinimu ir taikymu, nepakankamu, netinkamu ir prieštaringu skundžiamo sprendimo motyvavimu, kiek tai susiję su kaltinimų, kad Komisija pažeidė proporcingumo ir gero administravimo principus, atmetimu.

Remiantis penktuoju apeliacinio skundo pagrindu tvirtinama, kad Bendrasis Teismas nenusprendė dėl Graikijos Respublikos pateiktų kaltinimų, susijusių su tuo, kad Komisija pažeidė proporcingumo principą, kai taikė finansines korekcijas priemonėms 321, 322 ir 123A, ir taip pažeidė Procedūros reglamento 76 straipsnį.

Šeštasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su EŽŪGF išlaidoms taikytų korekcijų panaikinimo pagrindų atmetimu. Remiantis šiuo pagrindu tvirtinama, kad buvo klaidingai taikoma SESV 296 straipsnyje numatyta motyvavimo pareiga, iškraipyta apžvalginė ataskaita ir pateikti nepakankami motyvai.

____________