Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 26. februārī Grieķijas Republika iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 19. decembra spriedumu lietā T-295/18 Grieķijas Republika/Eiropas Komisija

(Lieta C-107/20 P)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Grieķijas Republika (pārstāvji: E. Tsaousi, A. Vasilopoulou un E. Krompa)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja lūdz apmierināt viņas apelācijas sūdzību un atcelt pārsūdzēto Vispārējās tiesas 2019. gada 19. decembra spriedumu lietā T-295/18, ar kuru ir noraidīta Grieķijas Republikas 2018. gada 7. maija prasība pret Komisijas Īstenošanas lēmumu Nr. 2018/304/ES (2018. gada 27. februāris), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus Grieķijas Republikas izdevumus par bruto summu EUR 17 869 131,75 (budžetārās ietekmes summa EUR 14 857 076,98), kurus tā veikusi un pieteikusi ELFLA ietvaros saistībā ar pasākumiem 125A, 321 un 322 (bruto summa EUR 15 631 043,52 un budžetārās ietekmes summa EUR 12 618 988,75) un pasākumu 123A (bruto summa EUR 2 238 088,23), kā arī bruto summu EUR 588 103,59 [par izdevumiem], kurus tā veikusi ELGF ietvaros, pēc pārbaudes pasākuma par 2011. – 2014. finanšu gada darījumiem.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza sešus pamatus. Pirmie pieci apelācijas sūdzībā izvirzītie pamati attiecas uz pamatu par ELFLA izdevumiem piemēroto korekciju atcelšanu noraidīšanu.

Ar pirmo apelācijas pamatu tiek apgalvots, ka esot pieļauta Regulas (ES) 1306/2013 52. panta 4. punkta kļūdaina interpretācija un piemērošana, esot sagrozīts prasības apjoms un tās 23. pielikums un neesot sniegts pietiekams pamatojums pārsūdzētajam spriedumam.

Ar otro apelācijas pamatu tiek apgalvots, ka pārsūdzētais spriedums esot jāatceļ, jo tas neesot pamatots, tajā esot sniegta ne bis in idem principa kļūdaina interpretācija un tas esot nepareizi piemērots, un neesot ņemts vērā Vispārējās tiesas nospriestais par Grieķijas Republikas iebildumiem pēc būtības par to, ka Komisija pārkāpusi tiesiskās drošības, labas pārvaldības, tiesiskās paļāvības aizsardzības un samērīguma principus, ar to pārkāpjot Reglamenta 76. pantu.

Ar trešo apelācijas pamatu tiek apgalvots, ka pārsūdzētajā spriedumā esot kļūdaini interpretēts un piemērots Regulas (EK) Nr. 1698/2005 71. panta 2. un 3. punkts un 75. pants, Regulas (EK) Nr. 1974/2006 43. pants, kā arī Regulas (ES) Nr. 65/2011 24. panta 2. punkta b) apakšpunkts un ka trešā prasības pamata noraidījums neesot pietiekami un atbilstoši pamatots.

Ar ceturto apelācijas pamatu tiek apgalvots, ka esot kļūdaini interpretēts un piemērots LESD 296. pants, to skatot to kopā ar Īstenošanas regulas 908/2014 36. un 40. pantu, kā arī esot norādīts pārsūdzētā sprieduma nepietiekams, neatbilstošs un pretrunīgs pamatojums attiecībā uz Komisijas pieļauto samērīguma principa un labas pārvaldības pārkāpumu.

Ar piekto apelācijas pamatu tiek norādīts, ka Vispārējā tiesa neesot spriedusi par Grieķijas Republikas iebildumu pēc būtības par to, ka Komisija ir pārkāpusi samērīguma principu attiecībā uz finanšu korekciju piemērošanu pasākumiem 321, 322 un 123A, tādējādi pārkāpjot Reglamenta 76. pantu.

Attiecībā uz ELGF izdevumiem piemērotās korekcijas atcelšanas iemeslu noraidīšanu sestajā apelācijas pamatā tiek norādīts, ka esot kļūdaini piemērots LESD 296. pantā norādītais pienākums sniegt pamatojumu, esot sagrozīts kopsavilkuma ziņojums un neesot sniegts pietiekams pamatojums.

____________