Language of document :

Recurs introdus la 26 februarie 2020 de Republica Elenă împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 19 decembrie 2019 în cauza T-295/18, Republica Elenă/Comisia Europeană

(Cauza C-107/20 P)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Recurentă: Republica Elenă (reprezentanți: E. Tsaousi, A. Vasilopoulou, I.E. Krompa, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită admiterea recursului său și anularea hotărârii atacate a Tribunalului din 19 decembrie 2019, în cauza T-295/18, prin care a fost respinsă acțiunea Republicii Elene din 7 mai 2018 împotriva Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/304 a Comisiei din 27 februarie 2018 în scopul admiterii acțiunii menționate mai sus și al anulării deciziei Comisiei în măsura în care au fost excluse de la finanțarea de către Uniunea Europeană anumite cheltuieli ale Republicii Elene în cuantum (brut) total de 17 869 131,75 euro (consecințe financiare de 14 857 076,98 euro) efectuate și declarate în cadrul FEADR în legătură cu măsurile 125A, 321 și 322 (cuantum brut de 15 631 043,52 euro și consecințe financiare de 12 618 988,75 euro) și cu măsura 123A (cuantum de 2 238 088,23 euro), precum și suma de 588 103,59 euro [pentru cheltuieli] efectuate în cadrul FEGA ca urmare a măsurii de control al operațiunilor în exercițiile financiare 2011–2014.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă șase motive. Primele cinci motive de recurs privesc respingerea motivelor de anulare a rectificărilor aplicate cheltuielilor FEADR.

Primul motiv de recurs se întemeiază pe interpretarea și aplicarea eronată a articolului 52 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pe denaturarea conținutului acțiunii și a anexei A23 la aceasta și pe motivarea insuficientă și neadecvată a hotărârii atacate.

Prin intermediul celui de al doilea motiv de recurs se susține că hotărârea atacată trebuie anulată pentru lipsă de motivare, interpretarea și aplicarea eronată a principiului ne bis in idem și nepronunțarea Tribunalului asupra criticilor Republicii Elene privind o încălcare de către Comisie a principiilor securității juridice, bunei administrări, protecției încrederii legitime și proporționalității, cu încălcarea articolului 76 din Regulamentul de procedură.

Prin intermediul celui de al treilea motiv de recurs se susține că hotărârea atacată este viciată de aplicarea și interpretarea eronată a articolului 71 alineatele (2) și (3) și a articolului 75 din Regulamentul (CE) n. 1698/2005, a articolului 43 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, precum și a articolului 24 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 și că respingerea celui de al treilea motiv al acțiunii conține o motivare insuficientă și neadecvată.

Cel de al patrulea motiv de recurs privește interpretarea și aplicarea eronată a articolului 296 TFUE coroborat cu articolele 36 și 40 din Regulamentul de punere în aplicare nr. 908/2014, precum și o motivare insuficientă, neadecvată și contradictorie a hotărârii atacate în ceea ce privește respingerea încălcării principiului proporționalității și bunei-administrări de către Comisie.

Prin intermediul celui de al cincilea motiv de recurs se invocă nepronunțarea Tribunalului asupra criticilor Republicii Elene în ceea ce privește încălcarea de către Comisie a principiului proporționalității în ceea ce privește aplicarea rectificării financiare măsurilor 321, 322 și 123A , cu încălcarea articolului 76 din Regulamentul de procedură.

În ceea ce privește respingerea motivelor de anulare a rectificării aplicate cheltuielilor FEGA este invocat al șaselea motiv de recurs, care privește o aplicare eronată a obligației de motivare prevăzute la articolul 296 TFUE, o denaturare a raportului de sinteză și o motivare insuficientă.

____________