Language of document :

Odvolanie podané 26. februára 2020: Helénska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 19. decembra 2019 vo veci T-295/18 Helénska republika/Európska komisia

(vec C-107/20 P)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Helénska republika (v zastúpení E. Tsaousi, A. Vasilopoulou a E. Krompa)

Ďalší účastník: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

odvolateľa navrhuje, aby Súdny dvor vyhovel odvolaniu a zrušil rozsudok z 19. decembra 2019, Grécko/Komisia (T-295/18, neuverejnený, EU:T:2019:880), ktorým Všeobecný súd zamietol žalobu Helénskej republiky zo 7. mája 2018 na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/304 z 27. februára 2018, na účely vyhovenia uvedenej žalobe a zrušenie rozhodnutia Komisie v rozsahu, v akom z financovania Európskou úniou boli vylúčené niektoré výdavky Helénskej republiky v celkovej výške 17 869 131,75 eura (finančný dopad vo výške 14 857 076,98 eura), ktoré boli vynaložené a vykázané v rámci (EPFRV) vo vzťahu k opatreniam 125A, 321 a 322 (hrubá suma vo výške 15 631 043,52 eura a finančný dopad vo výške 12 618 988,75 eura) a opatreniu 123A (suma 2 238 088,23 eura), ako aj vo výške 588 103,59 eura (na výdavky) vynaložené v rámci (EPZF) v nadväznosti na kontrolné opatrenie týkajúce sa transakcií na rozpočtové roky 2011-2014.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza šesť odvolacích dôvodov.

Prvých päť odvolacích dôvodov sa týka zamietnutia žalobných dôvodov na zrušenie opráv uplatnených na výdavky EPFRV.

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom výklade a uplatnení článku 52 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1306/2013, na skreslení obsahu žaloby a prílohy A23 k žalobe, ako aj na nedostatočnom odôvodnení napadnutého rozsudku.

Druhý odvolací dôvod je založený na nedostatočnom odôvodnení napadnutého rozsudku, na nesprávnom výklade a uplatnení zásady ne bis in idem a z nerozhodnutia Všeobecného súdu v rozpore s článkom 76 rokovacieho poriadku, na výhradách Helénskej republiky vznesených v súvislosti s tým, že Komisia porušila zásady právnej istoty, riadnej správy vecí verejných, legitímnej dôvery a proporcionality.

Tretí odvolací dôvod je založený na skutočnosti, že napadnutý rozsudok je postihnutý nesprávnym výkladom a uplatnením článku 71 ods. 2 a 3 a článku 75 nariadenia (ES) č. 1698/2005, článku 43 nariadenia (ES) č. 1974/2006 a článku 24 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 65/2011, a že zamietnutie tretieho žalobného dôvodu obsahuje nedostatočné odôvodnenie.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na nesprávnom výklade a uplatnení článku 296 ZFEÚ v spojení s článkami 36 a 40 vykonávacieho nariadenia 908/2014, ako aj na nedostatočnom a kontradiktórnom odôvodnení napadnutého rozsudku, pokiaľ ide o zamietnutie výhrady, podľa ktorej Komisia porušila zásady proporcionality a riadnej správy vecí verejných.

Piaty odvolací dôvod je založený na skutočnosti, že Všeobecný súd v rozpore s článkom 76 rokovacieho poriadku nerozhodol o výhradách, v rámci ktorých Helénska republika tvrdí, že Komisia porušila zásadu proporcionality, pokiaľ ide o uplatnenie finančnej opravy na opatrenia 321, 322 a 123A.

Šiesty odvolací dôvod, ktorý sa týka zamietnutia žalobných dôvodov na zrušenie opravy uplatnenej na výdavky z EPZF, je založený na nesprávnom výklade povinnosti odôvodnenia v zmysle článku 296 ZFEÚ, na skreslení obsahu súhrnnej správy a na nedostatočnom odôvodnení.

____________