Language of document :

Pritožba, ki jo je Helenska republika vložila 26. februarja 2020 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 19. decembra 2019 v zadevi T-295/18, Helenska republika/Evropska komisija

(Zadeva C-107/20 P)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnik: Helenska republika (zastopnika: E. Tsaousi, A. Vasilopoulou in E. Krompa)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnica predlaga, naj se pritožba sprejme in naj se razveljavi sodba z dne 19. decembra 2019, v zadevi Grčija/Komisija (T-295/18, neobjavljena, EU:T:2019:880), s katero je Splošno sodišče zavrnilo tožbo, ki jo je vložila Helenska republika 7. maja 2018 za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/304 z dne 27. februarja 2018 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 955) (UL, 2018, L 59, str.3), ker so bili z njim iz financiranja Unije izključeni določeni odhodki Helenske republike v skupnem (bruto) znesku 17.869.131,75 EUR (finančni vpliv 14.857.076,98 EUR), ki so v zvezi z ukrepi 125A, 321 in 322 (bruto znesek 15.631.043,52 EUR in finančni vpliv 12.618.988,75 EUR) ter ukrepom 123A (znesek 2.238.088,23 EUR) nastali in bili prijavljeni v okviru EKSRP, oziroma v znesku EUR 588.103,59, ki so na podlagi ukrepa pregleda transakcij za proračunska leta 2011-2014 nastali v okviru EKJS.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja šest pritožbenih razlogov. Prvih pet pritožbenih razlogov se nanaša na zavrnitev razlogov za razveljavitev popravkov, uporabljenih pri odhodkih EKSRP.

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na napačno razlago in uporabo člena 52(4) Uredbe (EU) 1306/2013, izkrivljanje vsebine pritožbe in Priloge A23 k pritožbi ter na neustrezno in pomanjkljivo obrazložitev izpodbijane sodbe.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na pomanjkljivo obrazložitev izpodbijane sodbe, na napačno razlago in uporabo načela ne bis in idem in na opustitev s strani Splošnega sodišča, da odloči o očitkih, ki jih navaja Helenska republika glede kršitve, s strani Komisije, načel pravne varnosti, dobrega upravljanja, zaupanja v pravo in sorazmernosti, kar je v nasprotju s členom 76 Poslovnika.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na to, da sta v izpodbijani sodbi podani napačna razlaga in uporaba členov 71(2) in (3) in 75 Uredbe (EU) št. 1698/2005, člena 43 Uredbe (EU) št. 1974/2006 in člena 24(2)(b) Uredbe (EU) št. 65/2011 ter da je zavrnitev tretjega tožbenega razloga neustrezno in pomanjkljivo obrazložena.

Četrti pritožbeni razlog se nanaša na napačno razlago in uporabo določb člena 296 PDEU v povezavi s členoma 36 ter 40 Izvedbene uredbe 908/2014 ter na nezadostno, pomanjkljivo in protislovno obrazložitev izpodbijane sodbe glede zavrnitve očitka, da je Komisija kršila načeli sorazmernosti in dobrega upravljanja.

Peti pritožbeni razlog se nanaša to, da Splošno sodišče v nasprotju s členom 76 Poslovnika ni odločilo o očitkih Helenske republike glede kršitve načela sorazmernosti finančnega popravka, ki ji ga je Komisija naložila glede ukrepov 321, 322 in 123A.

Šesti pritožbeni razlog, ki je povezan z zavrnitvijo razlogov, ki se uveljavljajo za razveljavitev popravka, ki je bil naložen v zvezi z odhodki EKJS, se nanaša na napačno uporabo obveznosti obrazložitve iz člena 296 PDEU, izkrivljanje zbirnega poročila in neustrezno obrazložitev.

____________