Language of document :

Överklagande ingett den 26 februari 2020 av Republiken Grekland av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 19 december 2019 i mål T-295/18, Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen

(Mål C-107/20 P)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Republiken Grekland (ombud: E. Tsaousi, A. Vasilopoulou och E. Krompa)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska bifalla överklagandet och upphäva den överklagade domen från tribunalen av den 19 december 2019 i mål T-295/18, där Republiken Greklands talan av den 7 maj 2018 mot kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/304 av den 27 februari 2018 ogillades, och bifalla denna talan och ogiltigförklara kommissionens beslut i den del vissa av medlemsstatens utgifter undantagits från unionsfinansiering, utgifter uppgående till ett (brutto)belopp på sammanlagt 17 869 131,75 euro (finansiell inverkan 14 857 076,98 euro), som burits och deklarerats inom ramen för EJFLU avseende åtgärderna 125A, 321 och 322 (bruttobelopp 15 631 043,52 euro och finansiell inverkan 12 618 988,75 euro) samt åtgärd 123A (2 238 088,23 euro) samt ett belopp på 588 103,59 euro [för utgifter] inom ramen för EGFJ efter kontrollen av transaktionerna under räkenskapsåren 2011–2014.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sina yrkanden har klaganden anfört sex grunder. De första fem grunderna avser ogillandet av grunderna för ogiltigförklaring av de korrigeringar som tillämpats på utgifterna enligt EJFLU.

Den första grunden avser felaktig tolkning och tillämpning av artikel 52.4 i förordning (EU) 1306/2013, missuppfattning av talans räckvidd och av punkt i A23 i ansökan samt bristande motivering av den överklagade domen.

Genom den andra grunden anförs att den överklagade domen ska ogiltigförklaras på grund av bristande motivering, felaktig tolkning och tillämpning av principen ne bis in idem och underlåtenhet av tribunalen att yttra sig om Republiken Greklands kritik mot kommissionens åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen, principerna om god förvaltningssed och skydd för berättigade förväntningar samt proportionalitetsprincipen, i strid med artikel 76 i rättegångsreglerna.

Genom den tredje grunden anförs att den överklagade domen är behäftad med en felaktig tillämpning och tolkning av artikel 71.2, 71.3 och 75 i förordning (EG) nr 1698/2005, artikel 43 i förordning (EG) nr 1974/2006 och artikel 24.2 b i förordning (EU) nr 65/2011 och att ogillandet av den tredje grunden för talan är bristfälligt motiverat.

Den fjärde grunden avser felaktig tolkning och tillämpning av artikel 296 FEUF jämförd med artiklarna 36 och 40 i genomförandeförordning 908/2014 samt bristande och motstridig motivering av den överklagade domen vad gäller ogillandet av grunderna om att kommissionen åsidosatt proportionalitetsprincipen och principen om god förvaltningssed.

Genom den femte grunden görs gällande av tribunalen underlät att yttra sig om Republiken Greklands kritik mot kommissionens åsidosättande av proportionalitetsprincipen vad gäller tillämpningen av den finansiella korrigeringen av åtgärderna 321, 322 och 123A, i strid med rättegångsreglerna.

Vad gäller ogillandet av grunderna för ogiltigförklaring av de korrigeringar som tillämpats på utgifterna enligt EGFJ görs genom den sjätte grunden för överklagandet gällande felaktig tillämpning av motiveringsskyldigheten enligt artikel 296 FEUF, missuppfattningar i sammanfattningen av omständigheterna samt bristande motivering.

____________