Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Irsko) dne 6. února 2020 – UH v. Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland and Attorney General

(Věc C-64/20)

Jednací jazyk: irština

Předkládající soud

High Court

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: UH

Odpůrci: Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland and Attorney General

Předběžné otázky

Má vnitrostátní soud prostor pro uvážení, zda odmítnout přiznání navrhovaných nápravných opatření navzdory svému rozhodnutí, že vnitrostátní právo neprovedlo zvláštní aspekt směrnice Evropské unie (EU), a pokud soud má takový prostor pro uvážení, jaké jsou relevantní faktory, které je třeba vzít v úvahu v rámci tohoto uvážení, nebo je vnitrostátní soud oprávněn zohlednit tytéž faktory, které by vzal v úvahu v případě porušení vnitrostátního práva?

Byla by porušena zásada přímého účinku unijního práva, pokud by vnitrostátní soud v projednávané věci odmítl přiznat navrhovaná nápravná opatření z důvodu vstupu v platnost článku 7 nařízení (EU) 2019/61 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. prosince 2018 (jehož použití je odloženo do 28. ledna 2022), i když vnitrostátní soud rozhodl, že vnitrostátní právo neprovedlo povinnosti stanovené v čl. 61 odst. 1, čl. 58 odst. 4 a čl. 59 odst. 3 směrnice 2001/82/ES2 , přičemž se jedná o povinnosti, aby obal a označení veterinárních výrobků byly v úředním jazyce členského státu, tedy v Irsku jak v irském jazyce tak v anglickém jazyce?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (Úř. věst. L 4, 7.1.2019, s. 43).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1).