Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court (Irland) den 6. februar 2020 – UH mod Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland og Attorney General

(Sag C-64/20)

Processprog: irsk

Den forelæggende ret

High Court

Parter i hovedsagen

Sagsøger: UH

Sagsøgte: Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland og Attorney General

Præjudicielle spørgsmål

Har en national ret beføjelse til at afslå at give medhold i en nedlagt påstand på trods af rettens afgørelse om, at national lovgivning ikke opfylder forpligtelsen til at gennemføre et bestemt aspekt af et direktiv fra den Europæiske Union (EU) og, såfremt retten har denne beføjelse, hvad er så de behørige faktorer, som bør tages i betragtning i forhold til udøvelsen af denne beføjelse, og/eller er den nationale ret berettiget til at tage hensyn til de samme faktorer, som den ville tage i betragtning såfremt den skulle tage stilling til et spørgsmål om tilsidesættelse af en national lov?

Ville princippet om direkte virkning i EU-retten blive undermineret, hvis den nationale ret afslog at give medhold i en nedlagt påstand i denne sag med henvisning til ikrafttrædelsen af artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 1 af 11. december 2018 (hvis anvendelse er udsat til den 28.1.2022), på trods af, at den nationale ret har fastslået, at den national lovgivning ikke opfylder forpligtelsen til at gennemføre kravene i artikel 61, stk. 1, 58, stk. 4, og 59, stk. 3, i direktiv 2001/82/EF 2 , hvorefter emballagen og mærkningen af veterinære lægemidler skal være trykt på medlemsstaternes officielle sprog, dvs. på irsk såvel som på engelsk i Irland?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 af 11.12.2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF (EUT 2019, L 4, s. 43).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6.11.2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EFT 2001, L 311, s. 1).