Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka An Ard-Chúirt (Irlanti) on esittänyt 6.2.2020 – UH v. An tAire Talmhaíochta Bia agus Mara ja Éire agus an tArd-Aighne

(asia C-64/20)

Oikeudenkäyntikieli: iiri

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

An Ard-Chúirt

Pääasian asianosaiset

Kantaja: UH

Vastaajat: An tAire Talmhaíochta Bia agus Mara ja Éire agus an tArd-Aighne

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kansallisella tuomioistuimella harkintavaltaa, jonka nojalla se voi kieltäytyä hyväksymästä kanteen vaatimuksia huolimatta päätöksestään, jonka mukaan kansallisessa oikeudessa jätettiin panematta täytäntöön erityinen Euroopan unionin (EU) direktiivin näkökohta, ja, ellei kyseisellä tuomioistuimella ole tätä harkintavaltaa, mitkä ovat ne harkintavaltaan liittyvät asianmukaiset tekijät, jotka on otettava huomioon, ja/tai onko kansallisella tuomioistuimella oikeus ottaa huomioon samat tekijät, jotka se ottaisi huomioon käsitelleessään kansallisen oikeuden rikkomista?

Loukataanko unionin oikeuden mukaista välittömän oikeusvaikutuksen periaatetta, jos kansallinen tuomioistuin kieltäytyisi käsiteltävässä asiassa hyväksymästä kanteen vaatimuksia 11.12.2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/61 (jonka soveltamista lykättiin 28.1.2022 saakka) 7 artiklan voimaantulon vuoksi, vaikka kansallinen tuomioistuin päätti, että kansallisessa oikeudessa ei ole pantu täytäntöön direktiivin 2001/82/EY2 61 artiklan 1 kohdassa, 58 artiklan 4 kohdassa ja 59 artiklan 3 kohdassa säädettyä velvollisuutta eli velvollisuutta käyttää eläinlääkkeiden pakkauksissa ja pakkausmerkinnöissä jäsenvaltion virallisia kieliä eli iiriä ja englantia Irlannissa?

____________

1 Eläinlääkkeistä ja direktiivin 2001/82/EY kumoamisesta 11.12.2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/6 (EUVL 2019, L 4, s. 43).

2 Eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6.11.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY (EYVL 2001, L 311, s. 1).