Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court (Irska) 6. veljače 2020. – UH protiv Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland and Attorney General

(predmet C-64/20)

Jezik postupka: irski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: UH

Tuženici: Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland and Attorney General

Prethodna pitanja

Ima li nacionalni sud diskrecijsku ovlast odbiti zahtjev unatoč svojoj odluci prema kojoj određeni aspekt direktive Europske unije (EU) nije prenesen u nacionalno pravo i, ako sud ima tu ovlast, koji su odgovarajući čimbenici koje treba uzeti u obzir u odnosu na tu diskrecijsku ovlast i/ili ima li nacionalni sud pravo uzeti u obzir iste čimbenike koje bi uzeo u obzir da je došlo do povrede nacionalnog prava?

Bi li bilo povrijeđeno načelo izravnog učinka u pravu Unije kada bi nacionalni sud u ovom predmetu odbio zahtjev zbog stupanja na snagu članka 7. Uredbe (EU) 2019/61 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. (čija se primjena odgađa do 28. siječnja 2022.) unatoč činjenici da je nacionalni sud presudio da u nacionalno pravo nije prenesena obveza iz članka 61. stavka 1., članka 58. stavka 4. i članka 59. stavka 3. Direktive 2001/82/EZ2 , prema kojoj pakiranje i označivanje veterinarskih proizvoda mora biti na službenim jezicima države članice, odnosno na irskom i engleskom jeziku?

____________

1 Uredba (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o veterinarsko-medicinskim proizvodima i stavljanju izvan snage Direktive 2001/82/EZ (SL 2019., L 4, str. 43.)

2 Direktiva 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima (SL 2001., L 311, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 30., str. 76.)