Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court (Ierland) op 6 februari 2020 – UH/Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland en Attorney General

(Zaak C64/20)

Procestaal: Iers

Verwijzende rechter

High Court

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: UH

Verwerende partij: Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland en Attorney General

Prejudiciële vragen

1)Heeft een nationale rechter de discretionaire bevoegdheid om te weigeren een vordering toe te wijzen ondanks zijn beslissing dat het nationale recht geen uitvoering heeft gegeven aan een specifiek aspect van een richtlijn van de Europese Unie en, indien hij over die bevoegdheid beschikt, met welke passende elementen moet rekening worden gehouden met betrekking tot de discretionaire bevoegdheid en/of mag de nationale rechter rekening houden met dezelfde elementen als die welke hij in aanmerking zou nemen bij de behandeling van een schending van het nationale recht?

2)Wordt het beginsel van rechtstreekse werking in het Unierecht geschonden indien de nationale rechter in casu weigert een vordering toe te wijzen wegens de inwerkingtreding van artikel 7 van verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 (waarvan de toepassing is uitgesteld tot en met 28 januari 2022), ook al heeft hij beslist dat het nationale recht geen uitvoering heeft gegeven aan het in de artikelen 61, lid 1, 58, lid 4, en 59, lid 3, van richtlijn 2001/82/EG neergelegde vereiste, dat erin bestaat dat de verpakking en de etikettering van de veterinaire producten in de officiële talen van de lidstaten zijn opgesteld, dat wil zeggen in Ierland in het Iers en in het Engels? 1

____________

1 Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van richtlijn 2001/82/EG (PB 2019, L 4, blz. 43).

2 Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PB 2001, L 311, blz. 1).