Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court (Irland) den 6 februari 2020 – UH mot Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland and Attorney General

(Mål C-64/20)

Rättegångsspråk: irländska

Hänskjutande domstol

High Court

Parter i det nationella målet

Kärande: UH

Svarande: Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland and Attorney General

Tolkningsfrågor

Har en nationell domstol ett utrymme för skönsmässig bedömning för att avslå en begäran om rättelse, trots att den har slagit fast att en viss aspekt av ett unionsdirektiv inte har genomförts i nationell lagstiftning, och, om domstolen förfogar över ett sådant utrymme för skönsmässig bedömning, vilka omständigheter ska lämpligen beaktas inom ramen för detta utrymme och/eller har den nationella domstolen rätt att beakta samma omständigheter som den skulle beakta om det förelåg ett åsidosättande av nationell rätt?

Undergräver det principen om direkt effekt i unionsrätten om den nationella domstolen i förevarande mål avslår begäran om rättelse på grund av ikraftträdandet av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/61 av den 11 december 2018 (som ska tillämpas från och med den 28 januari 2022), trots att den nationella domstolen har slagit fast att artiklarna 61.1, 58.4 och 59.3 i direktiv 2001/82/EG2 , i vilka föreskrivs att alla uppgifter på förpackningen och märkningen av veterinärmedicinska läkemedel ska vara avfattade på de officiella språken i medlemsstaten, det vill säga på irländska och engelska i Irland, inte har genomförts i nationell lagstiftning?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG (EUT L 4, 2019, s. 43).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 2001, s. 1).