Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 25 февруари 2020 година – „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД / Комисия за финансов надзор

(Дело C-95/20)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд - Варна

Страни в главното производство

Жалбоподател: „ВАРЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД

Ответник: Комисия за финансов надзор

Преюдициални въпроси

1. Изисква ли чл.56, параграф 2, във връзка с чл.72, параграф 2, във връзка с Приложение I от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/5651 НА КОМИСИЯТА от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива:

- инвестиционните посредници да водят (поддържат) самостоятелен единен регистър (като информационна база данни) с вписвания за извършените оценки на уместността и целесъобразността на всеки клиент, със съдържанието, предвидено в член 25, параграфи 2 и 3 от Директива 2014/65/ЕС и член 50 от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/565 НА КОМИСИЯТА от 25 април 2016 година?

Или е достатъчно горните данни да са налични у инвестиционния посредник и да са приложени към досието на съответния клиент по чл.25, параграф 5 от Директива 2014/65/ЕС и тази информацията да се съхранява по начин, достъпен за бъдещи справки от страна на компетентния орган, и в такава форма и начин, че да бъдат спазени условията по чл.72, параграф 1 от Делегирания регламент?

2. Изисква ли чл.72, параграф 2, във връзка с Приложение I от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/565 НА КОМИСИЯТА от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива:

- инвестиционните посредници да водят (поддържат) самостоятелен единен регистър (като информационна база данни) с вписвания на предоставената на всеки клиент информация за разходите и свързаните такси, със съдържанието, предвидено в член 45 от от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/565 НА КОМИСИЯТА от 25 април 2016 година за всички клиенти?

Или е достатъчно горните данни да са налични у инвестиционния посредник и да са приложени към досието на съответния клиент по чл.25, параграф 5 от Директива 2014/65/ЕС и тази информацията да се съхранява по начин, достъпен за бъдещи справки от страна на компетентния орган, и в такава форма и начин, че да бъдат спазени условията по чл.72, параграф 1 от Делегирания регламент?

____________

1 OB 2017, L 87, стр. 1