Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Varna (Bulharsko) dne 25. února 2020 – „VARCHEV FINANS“ EOOD v. Komisia za finansov nadzor

(Věc C-95/20)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad Varna

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: „VARCHEV FINANS“ EOOD

Odpůrkyně: Komisia za finansov nadzor

Předběžné otázky

1. Vyžaduje čl. 56 odst. 2 ve spojení s čl. 72 odst. 2 ve spojení s přílohou I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/5651 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice, aby:

- investiční podniky vedly (průběžně aktualizovaly) zvláštní jednotný rejstřík (jako databázi) se záznamy o posouzení vhodnosti a přiměřenosti prováděném pro každého zákazníka o obsahu stanoveném v čl. 25 odst. 2 a 3 směrnice 2014/65/EU a článek 50 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016?

Nebo postačuje, pokud má investiční podnik tyto údaje k dispozici a jsou přiloženy k záznamům (v bulharštině doslovně „spisu“) příslušného zákazníka podle čl. 25 odst. 5 směrnice 2014/65/EU a tyto údaje jsou uloženy tak, aby k nim měl příslušný orgán do budoucna přístup a aby byly splněny podmínky čl. 72 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci?

2. Vyžaduje čl. 72 odst. 2 ve spojení s přílohou I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice, aby:

- investiční podniky vedly (průběžně aktualizovaly) pro všechny zákazníky zvláštní jednotný rejstřík (jako databázi) se záznamy o informacích o nákladech a poplatcích poskytovaných každému zákazníkovi o obsahu stanoveném v článku 45 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016?

Nebo postačuje, pokud má investiční podnik tyto údaje k dispozici a jsou přiloženy k záznamům (v bulharštině doslovně „spisu“) příslušného zákazníka podle čl. 25 odst. 5 směrnice 2014/65/EU a tyto údaje jsou uloženy tak, aby k nim měl příslušný orgán do budoucna přístup a aby byly splněny podmínky čl. 72 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci ?

____________

1 Úř. věst. 2017, L 87, s. 1.