Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad Varna (Bulgarije) op 25 februari 2020 – „VARCHEV FINANS“ EOOD/Komisia za finansov nadzor

(Zaak C-95/20)

Procestaal: Bulgaars

Verwijzende rechter

Administrativen sad Varna

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij tot cassatie: „VARCHEV FINANS“ EOOD

Verwerende partij in cassatie: Komisia za finansov nadzor

Prejudiciële vragen

1. Vereist artikel 56, lid 2, gelezen in samenhang met artikel 72, lid 2, van, en bijlage I bij gedelegeerde verordening (EU) 2017/5651 van de Commissie houdende aanvulling van richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn, dat:

- beleggingsondernemingen een afzonderlijk uniform register (als databank) met gegevens over de voor elke individuele cliënt uitgevoerde beoordelingen van de geschiktheid en adequaatheid, met de in artikel 25, leden 2 en 3, van richtlijn 2014/65/EU en artikel [56] van gedelegeerde verordening 2017/565 van de Commissie van 25 april 2016 bedoelde inhoud, bijhouden (actueel houden)?

Of volstaat het dat de beleggingsonderneming over bovengenoemde gegevens beschikt en deze aan het dossier (in het Bulgaars letterlijk: akte, dossier) van de betreffende cliënt overeenkomstig artikel 25, lid 5, van richtlijn 2014/65 worden toegevoegd en zodanig worden opgeslagen dat de bevoegde autoriteit deze later kan raadplegen, en [tevens in zodanige vorm en op zodanige wijze, (aanvulling in de officiële Bulgaarse, Franse en Engelse versie)] dat aan de voorwaarden van artikel 72, lid 1, van de gedelegeerde verordening wordt voldaan?

2. Vereist artikel 72, lid 2, van, in samenhang met bijlage I bij gedelegeerde verordening (EU) 2017/565 van de Commissie houdende aanvulling van richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn, dat:

- beleggingsondernemingen een afzonderlijk uniform register (als databank) met gegevens over de aan elke cliënt verstrekte informatie over de kosten en bijbehorende lasten, met de in artikel [50] van gedelegeerde verordening 2017/565 van de Commissie van 25 april 2016 bedoelde inhoud, bijhouden (actueel houden)?

Of volstaat het dat de beleggingsonderneming over bovengenoemde gegevens beschikt en deze aan het dossier (in het Bulgaars woordelijk: akte, dossier) van de betreffende cliënt overeenkomstig artikel 25, lid 5, van richtlijn 2014/65 worden toegevoegd en zodanig worden opgeslagen dat de bevoegde autoriteit deze later kan raadplegen, en [tevens in zodanige vorm en op zodanige wijze, (aanvulling in de officiële Bulgaarse, Franse en Engelse versie)] dat aan de voorwaarden van artikel 72, lid 1, van de gedelegeerde verordening wordt voldaan?

____________

1 PB 2017, L 87, blz. 1, gerectificeerd door PB 2017, L 246, blz. 12-28.