Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Varna (Bulharsko) 25. februára 2020 – „VARCHEV FINANS“ EOOD/Komisia za finansov nadzor

(vec C-95/20)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd Varna

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnej sťažnosti: „VARCHEV FINANS“ EOOD

Odporkyňa v konaní o kasačnej sťažnosti: Komisia za finansov nadzor

Prejudiciálne otázky

1.    Vyžaduje článok 56 ods. 2 v spojení s článkom 72 ods. 2 v spojení s prílohou I k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/5651 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice, aby

– investičné spoločnosti viedli (aktualizovali) samostatný jednotný register (v podobe databázy) so záznamami o posúdeniach vhodnosti a primeranosti vykonaných v súvislosti s každým jednotlivým klientom s obsahom stanoveným v článku 25 ods. 2 a 3 smernice 2014/65/EÚ a v článku 50 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016?

Alebo stačí, ak sú vyššie uvedené údaje dostupné u investičnej spoločnosti a sú pripojené k záznamu [v bulharskom jazyku doslovne „k spisu“] daného klienta podľa článku 25 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ a tieto údaje sa uchovávajú takým spôsobom, aby ich príslušný orgán mohol v budúcnosti použiť, a aby boli splnené podmienky uvedené v článku 72 ods. 1 delegovaného nariadenia?

2.    Vyžaduje článok 72 ods. 2 v spojení s prílohou I k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice, aby

– investičné spoločnosti viedli (aktualizovali) samostatný jednotný register (v podobe databázy) so záznamami týkajúcimi sa informácií o nákladoch a pridružených poplatkoch poskytnutých všetkým klientom s obsahom stanoveným v článku 45 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016?

Alebo stačí, ak sú vyššie uvedené údaje dostupné u investičnej spoločnosti a sú pripojené k záznamu [v bulharskom jazyku doslovne „k spisu“] daného klienta podľa článku 25 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ a tieto údaje sa uchovávajú takým spôsobom, aby ich príslušný orgán mohol v budúcnosti použiť, a aby boli splnené podmienky uvedené v článku 72 ods. 1 delegovaného nariadenia?

____________

1 Ú. v. EÚ L 87, 2017, s. 1.